iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ถวายภัตตาหารคณะแม่ชี http://watyai.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=245376 Thu, 22 Jan 2009 00:00:00 +0700 พระเถระพิจารณาผ้าบังสุกุล http://watyai.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=245375 Thu, 22 Jan 2009 00:00:00 +0700 พระเดชพระคุณเจ้าคณะภาค ๓ http://watyai.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=245374 Thu, 22 Jan 2009 00:00:00 +0700 เจ้าอาวาสน้อมถวายเครื่องไทยธรรม http://watyai.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=245373 Thu, 22 Jan 2009 00:00:00 +0700 พระเถระทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ http://watyai.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=245372 Thu, 22 Jan 2009 00:00:00 +0700 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสจัดเตรียมผ้าบังสุกุล http://watyai.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=245371 Thu, 22 Jan 2009 00:00:00 +0700 ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ http://watyai.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=245370 Thu, 22 Jan 2009 00:00:00 +0700 พระเถระทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ http://watyai.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=245369 Thu, 22 Jan 2009 00:00:00 +0700 ผอ.ร.ร.วัดใหญ่ ฯ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย http://watyai.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=245361 Thu, 22 Jan 2009 00:00:00 +0700 พิธีสวดพระอภิธรรม คืนวันที่ ๒๐ http://watyai.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=245360 Thu, 22 Jan 2009 00:00:00 +0700 พระครูพิสุทธิ์บุญสาร เจ้าอาวาส จุดธูปเทียนที่โต๊ะห http://watyai.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=245359 Thu, 22 Jan 2009 00:00:00 +0700 กรวดน้ำ http://watyai.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=245358 Thu, 22 Jan 2009 00:00:00 +0700 พระวัดใหญ่ ฯ ร่วมพิธี http://watyai.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=245357 Thu, 22 Jan 2009 00:00:00 +0700 แม่ชีสมจิต ควรเลี้ยง จุดธูปเทียนบูชาธรรม http://watyai.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=245356 Thu, 22 Jan 2009 00:00:00 +0700 พิธีสวดพระอภิธรรม คืนวันที่ ๒๐ http://watyai.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=245355 Thu, 22 Jan 2009 00:00:00 +0700 สถานที่รักษาสรีระพระครูภาวนารังสี http://watyai.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=245354 Thu, 22 Jan 2009 00:00:00 +0700 พระมหาสำรอง ชยธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส http://watyai.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=245353 Thu, 22 Jan 2009 00:00:00 +0700 พิธีสวดพระอภิธรรม คืนวันที่ ๒๐ http://watyai.igetweb.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=245352 Thu, 22 Jan 2009 00:00:00 +0700